Postnord U6 Cycle Tour

Information och anmälan

Den 12 juli 2021 -
Den 17 juli 2021

Välkommen!

Välkomna till den 44:e upplagan av Postnord U6 Cycle Tour, 12-17 juli 2021

Lagledarmötet är inställt
Tävlingsguiden hittar ni på denna länk

Efter myndigheternas besked om att planen är att öppna upp för 900 deltagare från den 1 juli har vi fattat ett snabbt beslut om att gå tillbaka till ursprungsplanen med sex etapper.

Vi förbehåller oss rätten att modifiiera tidsscheman och slå ihop eller dela startgrupper beroende på hur många anmälda det är i varje klass.
Vi förbehåller oss också rätten att begränsa antalet deltagare i vissa klasser p g a myndigheters begränsningar, i så fall gäller att först anmäld har rätt till startplatsen.

Om vi tvingas ställa in arrangemanget p g a Covid-19 kommer alla inbetalda avgifter att återbetalas, undantaget den administrativa avgiften som tas ut av Sportstiming.

Sista anmälningsdag till ordinarie pris är den 4 juli. Efteranmälan är möjlig fram till och med 7 juli.

11 juli 14:00 - 21:00 Tävlingskansliet är öppet, Östra Ringvägen 41, Tidaholm
11 juli 20:00 Lagledarmöte, Östra Ringvägen 41, Tidaholm
Lagledarmötet är inställt
12 juli Tempolopp (prolog)
13 juli Linjelopp
14 juli Linjelopp
15 juli Linjelopp
16 juli GP-lopp
17 juli Tempolopp
F10-12* Flickor födda 2009 - 2011
P10-12* Pojkar födda 2009 - 2011
F13-14 Flickor födda 2007 - 2008
P13-14 Pojkar födda 2007 - 2008
F15-16** Flickor födda 2005 - 2006
P15-16** Pojkar födda 2005 - 2006
Damer** Kvinnor födda 2004 eller tidigare och som innehar Women Junior-, Women U23-, Women Elite- eller Women Masterslicens
Herrar Juniorer** Män födda 2003 - 2004
Herrar Seniorer** Män födda 2002 eller tidigare och som innehar Men U23-, Men Elite- eller Men Masterlicens
Herrar Elit** Män födda 2002 eller tidigare och som innehar Men U23- eller Men Elitelicens.
Coming Bikers* Flickor och Pojkar födda 2011 eller senare. Endast etapp 1, 5 och 6.

*) Cyklister födda år 2011 och som innehar tävlingslicens för klass ungdom tillåts starta i F10-12/P10-12. Cyklister som är födda 2011 och som inte innehar tävlingslicens får starta i Coming Bikers.
**) Klassen är öppen både för individuella cyklister och lag.

F10-12, P10-12, F13-14, P13-14:
Individuell

F15-16, P15-16, Damer, Herrar Juniorer, Herrar Seniorer, Herrar Elit:
Individuell, poäng, lag, samt bästa damjunior i Damer och bästa U23 i Herrar Elit.

För att delta i lagtävlingen ska varje lag bestå av minst tre cyklister, alla klubbar/lag som anmält minst tre cyklister i en klass ingår automatiskt i lagtävlingen.
Alla lagmedlemmar måste ha likadana tävlingströjor på linjeloppen. Laget kan vara sammansatt av cyklister från skilda föreningar. Distriktslag, landslag, mixlag, sponsorlag etc äger rätt att delta.

De lag som önskar kan ha egen servicebil. Det går också bra att dela servicebil mellan flera lag eller cyklister, dock ska alla servicebilar ha licensierad mekaniker och förare.
Anmälan av servicebil görs på denna länk, senast söndagen den 11 juli.
Här finns en förteckning över anmälda servicebilar

Lagets servicebil ska vara utrustad med tävlingsradio, detta går att hyra till en kostnad av 500 kr. Det är tillåtet att använda scanner. 

Coming Bikers: Fri
F10-14, P10-14 669 cm
F15-16, P15-16 717 cm
Herrar Juniorer 793 cm
Damer, Herrar Seniorer, Herrar Elit Fri

Spärrad växel är tillåten.

Efter varje etapp genomförs ceremoni för de tre främsta i varje klass på etappen, samt de olika ledartröjorna, med utdelning av medaljer, pommac samt ledartröjor.

Slutpriser: Pokaler i FP10-16, penningspriser i övriga klasser.

Svenska Cykelförbundets chipsystem (AMB-chip) kommer användas. 
I anmälan anger du ditt chipnummer, eller betalar för ett hyrchip (100 SEK). Hyrchip som inte återlämnas debiteras med 1000 SEK.

Camping:
I samband med tävlingen bygger vi upp en tillfällig camping som ligger i anslutning till målplatsen för etapp 1, vid Sparbankshallen, Östra Ringvägen 41, Tidaholm
- Underlag: gräs eller grus (en del asfaltsplatser finns för husbilar)
- Diskmöjligheter finns på området.
- El ingår i priset, jordad kabel på 10 meter krävs. 
- Parkering finns på grusplanen i anslutning till campingen.

Pris: lördag - lördag: 1650 kr.
        söndag - lördag: 1450 kr
Enskilda nätter: 300 kr (kontakta oss via e-post för bokning av detta alternativ)
Bokning av camping görs i samband med anmälan, eller separat i shopen.

Hotell:
Tidaholms Stadshotell erbjuder boendepaket enligt nedan.
För bokning och mer information kontakta hotellet direkt:
Telefon. +46 502 123 90,  E-post: info@stadshotellettidaholm.com
 

Söndag - Lördag
6 nätter inkl frukost
Söndag - Lördag
6 nätter inklusive helpension
(frukost-lunch-middag)
Enkelrum 6900 kr 8000 kr
Dubbelrum 8700 kr 10900 kr
Trippelrum 10800 kr 14100 kr
Familjerum (4 personer) 13200 kr 17600 kr


Hotell Emanuelssons
För bokning, ring +46 704 934 000

Hellidens Folkhögskola
Hellidens Folkhögskola har föjlande erbjudande för deltagare i Postnord U6 Cycle Tour 11-17 juli 2021:
- Tvåbäddsrum med dusch och toalett på rummet, inklusive frukost från 3300 kr/person.
- Tvåbäddsrum med delat dusch och toalett i korridoren, inklusive frukost från 2850 kr/person.

De har också fler boendealternativ, t ex enkelrum eller trebäddsrum.
klicka här för att komma till bokningssidan

För övrig information kontakta Hellidens folkhögskola direkt: exp@helliden.se eller +46 502 178 00

Turistinformation:
Tidaholms Turistbyrå, telefon +46 502 60 62 08, e-post: turistbyran@tidaholm.se

Det finns möjlighet att köpa matbiljetter i förväg som gäller hos Tidaholms Stadshotell
Förbokningen av matbiljetter är nu stängd

Frukost måndag - lördag             480 kr
Lunch måndag - lördag 540 kr
Middag söndag - fredag 600 kr

Bokning och betalning görs antingen i samband med anmälan, eller separat i shopen här på Sportstiming. Matbiljetterna hämtas i tävlingskansliet under söndagen den 11 juli.

Welcome!

Welcome to the 44th edition of Postnord U6 Cycle Tour, 12th - 17th of July 2021

The team managers meeting is cancelled
The technical guide is availble on this link

After the announcement from the national authorities about the restrictions that are planned to be valid after the 1st of July, we have decided to go back to the original plan with six stages.

We reserve the right to modify schedules and merge or divide start groups depending on how many registered riders there are in each category.
We also reserve the right to limit the number of participants in certain categories due to restrictions from the authorites. In that case the first registered riders have the right to the place.

In case the event is cancelled due to Covid-19, all fees paid will be refunded, with the exception of the administrative fee charged by Sportstiming.

The registration to normal fee is open until 4th of July. Registration for a higher fee is possible until 7th of July.

11th of July 14:00 - 21:00 The race office is open, Östra Ringvägen 41, Tidaholm
11th of July 20:00 Team Managers Meeting, Östra Ringvägen 41, Tidaholm
The Team Managers Meeting is cancelled
12th of July Time trial (prologue)
13th of July Road race
14th of July Road race
15th of July Road race
16th of July Criterium
17th of July Time trial
F10-12* Girls born 2009 - 2011
P10-12* Boys born 2009 - 2011
F13-14 Girls born 2007 - 2008
P13-14 Boys born 2007 - 2008
F15-16** Girls born 2005 - 2006
P15-16** Boys born 2005 - 2006
Damer** Women born 2004 or before and holding a Women Junior-, Women U23-, Women Elite- or Women Master licence
Herrar Juniorer** Men born 2003 - 2004
Herrar Seniorer** Men born 2002 or before holding a Men U23-, Men Elite- or Men Master licence
Herrar Elit** Men born 2002 or before holding a Men U23- or Men Elite licence
Coming Bikers* Girls and boys born 2011 or later. Only stage 1, 5 and 6

*) Riders born 2011 holding a licence for youth are allowed to take part in F10-12/P10-12. Riders born 2011 not holding a licence can take part in Coming Bikers.
**) The category is open for both individual riders and riders that are part of a team.

F10-12, P10-12, F13-14, P13-14:
Individual

F15-16, P15-16, Damer, Herrar Juniorer, Herrar Seniorer, Herrar Elit:
Individual, point, team, best junior in Damer and best U23 in Herrar Elit.

To take part in the teams classification, the teams shall consist of at least three riders. All clubs/teams that have registered three riders or more are automatically registerered for the team classification. 
All team members must wear similar jerseys on the road race stages. The team can have riders from different clubs. Regional, national, mixed and sponsor teams are allowed.

Teams can have their own service car in the race, and it is allowed for several teams or riders to share a car. All staff responsible for the team cars must hold a licence for this purpose.
Registration of service cars should be made on this link, at the latest Sunday 11th of July.
Here you find a list of registered service cars.

The team cars shall be equipped with race radio, which are possible to rent from the organiser for 500 SEK. It is allowed to use scanners.

Coming Bikers: Free
F10-14, P10-14 669 cm
F15-16, P15-16 717 cm
Herrar Juniorer 793 cm
Damer, Herrar Seniorer, Herrar Elit Free

Blocked gears are allowed.

After each stage there will be a ceremony for the best three riders and leaders of the different jerseys in each category. 

Final prizes: Cups in FP10-16, prize money in the other categories.

We will use a transponder system for Mylaps/AMB-transponders.
If you have a Mylaps/AMB-transponder, please register it during the registration process. If you don't have your own transponder, you need to rent one for 100 SEK. If the rental transponder is not returned, we will charge you with 1000 SEK.

Camping:
In connection to the race we build a temporary camping located next to the finish area of stage 1, Sparbankshallen, Östra Ringvägen 41, Tidaholm
- Surface: grass or gravel (some asphalt sites are available for campers).
- Washing facilities are available.
- Electricity is included in the price, grounded cable of 10 meters is required. 
- Parking is available on the gravel area adjacent to the camping. 

Cost: Saturday - Saturday: 1450 SEK.
         Sunday - Saturday: 1650 SEK
Singel nights: 300 SEK (contact us via e-mail to book this option)
Booking and payment of camping is done during the registration of riders, or separately in the shop

Hotel:
Tidaholms Stadshotell offers packages below.
Foor booking and more information, contact the hotel directly: 
Phone. +46 502 123 90,  E-mail: info@stadshotellettidaholm.com
 

Sunday - Saturday
6 nights including breakfast
Sunday - Saturday
6 nights including full board
(breakfast-lunch-dinner
Single room 6900 SEK 8000 SEK
Double room 8700 SEK 10900 SEK
Triple room 10800 SEK 14100 SEK
Family room (4 persons) 13200 SEK 17600 SEK


Hotell Emanuelssons
For booking, call +46 704 934 000

Hellidens Folkhögskola
Hellidens Folkhögskola has the following offer for participants in Postnord U6 Cycle Tour 11th - 17th July 2021:
- Twin room with shower and toilet in the room, breakfast included, from 3300 kr/person
- Twin room with shared shower and toilet in the corridor, breakfast included, from 2850 kr/person.

They also have more alternatives, i.e. single rooms or triple rooms.
Click here to get to the booking page

For other information and questions, contact them directly on exp@helliden.se or +46 502 178 00

Tourist information:
Tidaholm's Tourist office, phone +46 502 60 62 08, e-mail: turistbyran@tidaholm.se

There is a possibility to buy food tickets in advance, valid for Tidaholms Stadshotell (the city hotel)
Pre-ordering of food tickets is now closed.

Breakfast Wednesday - Saturday             480 SEK
Lunch Wednesday - Saturday 540 SEK
Middag Tuesday - Friday 600 SEK


Booking and payment of camping is done during the registration of riders, or separately in the shop. The food tickets can be picked up in the race office on Sunday 11th of July. 

 

 Information om loppet
Den 12 juli 2021
Den 17 juli 2021
Tidaholm
Sverige
Se karta nedan
Anmälan stängd
www.u6cycletour.se
Timing på Svenska Cykelförbundet. Sportstiming är endast ansvarig för registrering.
För resultatfrågor e-post: u6cycletour@cku6.se
1,8 km

Pris per deltagare
Fram till jul 4, 2021 300,00 SEK + avgift
Från jul 5, 2021 400,00 SEK + avgift
Avgift: 20,00 SEK per deltagare
1,8 km

Pris per deltagare
Fram till jul 4, 2021 1 345,00 SEK + avgift
Från jul 5, 2021 2 000,00 SEK + avgift
Avgift: 20,00 SEK per deltagare
1,8 km

Pris per deltagare
Fram till jul 4, 2021 1 345,00 SEK + avgift
Från jul 5, 2021 2 000,00 SEK + avgift
Avgift: 20,00 SEK per deltagare
1,8 km

Pris per deltagare
Fram till jul 4, 2021 1 445,00 SEK + avgift
Från jul 5, 2021 2 150,00 SEK + avgift
Avgift: 20,00 SEK per deltagare
1,8 km

Pris per deltagare
Fram till jul 4, 2021 1 445,00 SEK + avgift
Från jul 5, 2021 2 150,00 SEK + avgift
Avgift: 20,00 SEK per deltagare
3,2 km

Pris per deltagare
Fram till jul 4, 2021 1 775,00 SEK + avgift
Från jul 5, 2021 2 650,00 SEK + avgift
Avgift: 20,00 SEK per deltagare
3,2 km

Pris per deltagare
Fram till jul 4, 2021 1 775,00 SEK + avgift
Från jul 5, 2021 2 650,00 SEK + avgift
Avgift: 20,00 SEK per deltagare
3,2 km

Pris per deltagare
Fram till jul 4, 2021 1 925,00 SEK + avgift
Från jul 5, 2021 2 850,00 SEK + avgift
Avgift: 20,00 SEK per deltagare
3,2 km

Pris per deltagare
Fram till jul 4, 2021 1 925,00 SEK + avgift
Från jul 5, 2021 2 850,00 SEK + avgift
Avgift: 20,00 SEK per deltagare
3,2 km

Pris per deltagare
Fram till jul 4, 2021 1 925,00 SEK + avgift
Från jul 5, 2021 2 850,00 SEK + avgift
Avgift: 20,00 SEK per deltagare
3,2 km

Pris per deltagare
Fram till jul 4, 2021 1 925,00 SEK + avgift
Från jul 5, 2021 2 850,00 SEK + avgift
Avgift: 20,00 SEK per deltagare

Postnord U6 Cycle Tour

  • Tidaholm
  • Sverige