U6 Cycle Tour - stage 5

Kommuniké/Communique

Kommuniké

Tävlingsjuryn och arrangören vid U6 Cycle Tour har på förekommen anledning absolut nolltolerans vad gäller kränkande beteende, särbehandling, sexuella trakasserier samt våld och hot om våld.

Varje licensinnehavare ska avstå från våldshandlingar, hot, eller förolämpningar eller annat olämpligt uppförande, samt från att försätta andra människor i fara.
Licensinnehavare får inte i ord, gester, handlingar, skriftligt eller på annat sätt skada eller ifrågasätta hedern hos andra licensinnehavare, funktionärer m fl. Kastat skräp eller föremål utanför skräpzon (brott mot 2.2.025, bestraffning enligt 12.1.007); 
  • #33, Håkon Eiksund Øknses, SK Rye; varning

Etapp 6:
Innehavare av ledartröjor har rätt att starta i egen tempodräkt.
Cyklister måste vara vid startplatsen senast 15 minuter före egen starttid för cykelkontroll. Det är av största vikt att ni är där i tid.

/Tävlingsjuryn

Communique
The commissaires' panel and the organiser of U6 Cycle Tour have absolutely zero tolerance for abusive behaviour, discrimination, sexual harassment and violence and threats of violence.

Each licence holder shall refrain from acts of violience, threats or insults or other inappropriate behaviour, and from putting other people in danger. 
Licence holders must not in words, gestures, actions, in writing or in any other way harm or question the honour of other licence holders, officials and others.


Throwing of waste of objects outside the waste zone (breach of article 2.2.025, penalty according to 12.1.007)
  • #33, Håkon Eiksund Øknses, SK Rye; varning

Stage 6
Holders of leader's jerseys are allowed to use their own time trial suit.
Riders must be at the start at latest 15 minutes before their own start for bike check. It is very important that you are there well in advance of your start time.

/Panel of commissaires